دکتر سید حسین دستغیب

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی
جراح پلاستیک بینی و صورت

عوارض احتمالی

هدف از جراحی بینی ایجاد بینی خوش فرم و خوش تراش است که سبب زیباتر شدن و به تبع آن افزایش شادی و اعتماد به نفس می گردد ، اما حتما شنیده اید که عمل جراحی زیبایی بینی ممکن است دارای عوارض یا ریسک باشد که این ریسک بین 5 % تا 01 % در بینی های استخوانی ساده و تا 01 % در بینی های شکسته یا گوشتی شدید متغیر است که در بینی های با ریسک 55 % به باال ما پیشنهاد عمل جراحی بینی نمی دهیم. از لحاظ اخالقی ما باید این عوارض و میزان ریسک را برای شما توضیح دهیم تا شما با آگاهی و دید باز نسبت به تمام جوانب عمل زیبایی بینی تصمیم گیری نمایید . علم به این نکته حائز اهمیت می باشد که ما جراحان پالستیک خالق نیستیم بلکه مرمت کار یا ترمیم کننده هستیم در واقع خداوند یک مدل بینی خاص با پوست ، غضروف ، استخوان ، چربی ، مخاط و غیره ، آفریده و ما میتوانیم این بافت های بدن را با حفظ عملکرد آنها و مد نظر قرار دادن نکاتی چون حس بویایی ، راه هوایی ، سینوسها ، ترشحات بینی و استحکام اجزای بینی ترمیم کنیم تا یک بینی خوش فرم و خوش تراش که اجزا آن با هم متناسب هستند ایجاد شود که در عین حال بینی با دیگر اجزاء صورت متناسب و هماهنگ باشد بطوریکه چهره زیباتر گردد . اما در بینی های بزرگ ، گوشتی و شکسته شدید بافتها اجازه تغییرات مناسب را به ما نمیدهند و یا اینکه ورم پوست بیمار به صورت مطلوب کم نمیشود . در بینی های گوشتی ممکن است بینی بعد از مدتی متورم گردد و در بینی های شکسته این احتمال وجود دارد که کجی و غیر قرینگی کامال اصالح نشود بطوریکه رضایتمندی فرد بعد از عمل پایین است لذا ما پیشنهاد عمل به این افراد نمیدهیم . از طرفی خود بافت ها ) با احتمال 5 تا 55 درصد بر اساس نوع بینی( ممکن است دچار تغییرات ناخواسته ای شوند که از لحاظ ما نامطلوب است مثال استخوان پشت بینی یا یک غضروف دچار تورم شود و برجسته شود یا تحلیل رود یا مثل هر عمل جراحی جای بخیه ها بماند و یا بینی خونریزی و عفونت کند ، یا این که به دلیل چرب بودن داروهای بیهوشی و مستعد بودن پوست ، صورت پر از جوش شود و یا اینکه بعد از مدتی پولیپ یا انحراف بینی برگردد که خصوصا در بیماران دارای آلرژی امکان این مسئله بیشتر است. بعضی از این مشکالت با یک سری اقدامات قابل حل هستند اما بعضی نیاز به عمل جراحی مجدد با بی حسی یا بیهوشی دارند که صبر و شکیبایی بیمار و اعتماد به پزشک معالج را در هر صورت میطلبد . اما بعضی نیز مانند ضخیم شدن پوست در بینی های گوشتی غیر قابل درمان هستند. البته ما قول میدهیم و متعهد هستیم نهایت تالشمان را برای بیماران انجام دهیم ولی نتیجه نهایی جراحی زیبایی بینی با خداست.